cestovni-ruch.czCOT BusinessCOT mediaCZeCOT.infoWMP.czXMLevents

Všeobecné obchodní podmínky C.O.T. media, s.r.o.

pro předplatné tištěných a digitálních titulů a užívání portálu www.iCOT.cz

I. Úvodní ustanovení

1.1. Obchodní společnost C.O.T media s.r.o. IČ 25098853, se sídlem Táboritská 23/1000, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 49535 vydává s účinností ke dni 1.3.2015 následující obchodní podmínky pro předplatné tištěných a digitálních titulů a užívání portálu www.iCOT.cz (dále též „VOP“).

1.2. Tyto VOP upravují smluvní vztah mezi uživatelem tištěných i digitálních periodik vydavatelství C.O.T. media s.r.o., nebo uživatelem produktů a služeb internetového portálu www.iCOT.cz (dále jen: „uživatel“) a společností C.O.T. media s.r.o. (dále jen: „vydavatel“) při dodávce periodik vydavatele formou předplatného, ať již v tištěné či digitální podobě, nebo užívání produktů a služeb internetového portálu www.iCOT.cz (dále jen: „iCOT“) prostřednictvím sítě Internet.

1.3. Uživatel je spotřebitelem, jestliže je fyzickou osobou, která s vydavatelem uzavírá smlouvu nebo jinak jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

1.4. Za písemnou komunikaci se považuje i zaslaný e-mail nebo jiná elektronický komunikace prostřednictvím portálu iCOT.

1.5. Před uzavřením smlouvy a před tím, než uživatel, pokud je spotřebitelem, učiní závaznou nabídku, je seznámen s předsmluvními informacemi prostřednictvím portálu iCOT nebo internetových stránek www.cotmedia.cz, těmito informacemi se rozumí zejména

 1. Identifikační a kontaktní údaje vydavatele,
 2. označení zboží nebo služby a popis jejich hlavních vlastností,
 3. cena zboží nebo služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků,
 4. způsob platby a způsob dodání nebo plnění, a náklady s tím spojené,
 5. údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv,
 6. údaj o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou,
 7. údaje o funkčnosti digitálního obsahu, včetně technických ochranných opatření,
 8. údaje o součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem, které jsou vydavateli známy nebo u nichž lze rozumně očekávat, že by mu mohly být známy,
 9. údaj o případné povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, je-li vyžadována,
 10. v případě, že se jedná o smlouvu, jejímž předmětem je opakované plnění, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat,
 11. údaje o právu na odstoupení od smlouvy.

II. Smlouva o předplatném

2.1. Smlouvu o předplatném tvoří objednávka uživatele, potvrzení objednávky vydavatelem, VOP a ceník služeb vydavatele. V případě rozporu platí a má přednost individuální ujednání stran v rámci objednávky před obecnými dokumenty, který jsou VOP a ceník služeb. 

2.2. Podáním objednávky uživatel stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP je uživatel upozorněn před vlastním uskutečněním objednávky, a má tak možnost se s nimi dostatečným způsobem seznámit.

2.3. Smlouva o předplatném se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v účinném znění (dále jen „OZ“), a to zejména ustanoveními § 1820 – 1840 OZ, § 2079-2125 OZ a § 2358-2383 OZ. V případě, že uživatel je spotřebitelem, aplikují se příslušná ustanovení zák.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

2.4. Po dobu trvání smluvního vztahu vzniklého na základě objednávky bude smlouva uložena u vydavatele, který k ní uživateli umožní přístup na základě potvrzení objednávky provedeného vydavatelem ve formátu pdf zaslaného na uživatelem sdělenou e-mailovou adresu; v případě jiné formy objednávky než elektronické, zaslané vydavatelem na žádost uživatele na jím sdělenou e-mailovou adresu.

2.5. Skutečnosti týkající se vzniku, změny a zániku smlouvy o předplatném jsou dále upraveny v následujících článcích VOP.

2.6. Specifickým produktem jsou digitální tituly vydavatelství čitelné v prohlížečích Floowie a Publero (na webu ve flashovém prohlížeči; v tabletech a mobilních telefonech). Není-li v rámci specifických podmínek pro služby Floowie a Publero uvedeno jinak, platí pro tyto služby tyto VOP.

III. Předplatné

3.1. Objednání předplatného

3.1.1. Smlouva o předplatném vzniká na základě objednávky předplatného ze strany uživatele u vydavatele, potvrzením objednávky vydavatelem a úhradou předplatného na účet vydavatele.

3.1.2. Objednávku předplatného lze učinit prostřednictvím e-shopu vydavatelství C.O.T. media nacházejícího se na stránkách iCOT, doručením řádně vyplněného objednávkového kupónu, osobně v sídle vydavatele, nebo zasláním objednávky na adresu C.O.T. media s.r.o., Táboritská 23/1000, 130 00 Praha 3, faxem na číslo: +420 267 092 231, e-mailem na: marketing@cot.cz.

3.1.3. V písemné objednávce by měly být vyplněny tyto údaje:

 • Fakturační adresa a doručovací adresa (v případě, že není totožná s fakturační adresou);
 • Příjmení a jméno / obchodní firma;
 • Místo bydliště / sídlo podnikání (Ulice a číslo domu;PSČ a obec);
 • Telefon, e-mail;
 • IČ, DIČ, bankovní spojení a číslo účtu, spojové číslo (SIPO);
 • Název periodika/produktu a počet kusů jednotlivého vydání;
 • Způsob platby: faktura, poštovní poukázka, SIPO, platební karta či jiným způsobem, který je vydavatelem umožněn;
 • V případě učinění objednávky písemně, osobně, nebo faxem též i podpis nebo razítko.

3.1.4. Objednávka je považována za objednávku na dobu neurčitou, není-li uvedeno jinak.

3.1.5. Všechna předplacená tištěná periodika lze doručovat na P. O. BOX uživatele, který bude uveden v objednávce.

3.1.6. Předplaceným obdobím se rozumí období, po které budou uživateli dodávány objednané a zaplacené výtisky periodik/objednaný počet kusů produktu poskytovaného vydavatelem.

3.2. Vydavatel potvrdí uživateli přijatou objednávku tím, že uživateli zašle fakturu – daňový doklad, nebo proforma fakturu (dále jen „doklad“) s vyznačenými údaji o předplatném. Doručování tištěných periodik a titulů zahájí vydavatel dodáním nebližšího vydání, které bude následovat od obdržení objednávky, pokud není v objednávce uvedeno jinak.

3.3. Změny v objednávce předplatného

3.3.1. Uživatel je povinen vydavateli neprodleně oznámit jakékoliv změny údajů uvedených v objednávce. Neoznámí-li uživatel změny v údajích uvedených v objednávce, nese odpovědnost za škody tím způsobené (např. nedoručení dodávky tisku na novou adresu v případě tištěného předplatného, zastavení dodávek pro neidentifikovanou platbu předplatného, poukázání dobropisované částky na špatný účet, neplatnost dokladů kvůli chybným či neúplným údajům, nemožnost doručit digitální obsah pro e-mailovou adresu apod.) včetně ztráty práva na reklamaci nedodání objednaného periodika/produktu.

3.3.2. V případě žádosti o dočasnou nebo trvalou změnu adresy, na níž je prováděno dodávání periodického tisku, je potřeba sdělit veškeré nezbytné údaje vydavateli písemně na adrese jeho shora uvedeného sídla, telefonicky na lince +420 226 257 720, faxem na +420 267 092 231 nebo e-mailem na marketing@cot.cz, nejméně však deset pracovních dní před datem účinnosti požadované změny.

3.3.3. Uživatel je oprávněn požádat vydavatele o přerušení doručování vydání tištěného či digitálního periodika na uživatelem určenou dobu, nejdéle však na dobu tří měsíců. Vydavatel není povinen dodávku přerušit v případě, kdy by celková doba všech přerušení u tohoto uživatele v průběhu jednoho kalendářního roku překročila šest měsíců. Vydavatel se zavazuje, že přeruší doručování periodika/produktu v souladu s touto žádostí od nejbližšího možného termínu nebo od pozdějšího termínu určeného v žádosti. Přerušení doručování periodika, ať již v tištěné či digitální formě, není možné u smluv o předplatném sjednaných na dobu jednoho čtvrtletí nebo jednoho měsíce.

3.3.4. Uživatel je oprávněn požádat vydavatele o změnu rozsahu předplatného (počet vydání periodika, frekvence doručování apod.). Změna rozsahu předplatného je předmětem schválení ze strany vydavatele a nabývá účinnosti oznámením vydavatele uživateli.

3.4. Platba předplatného

3.4.1. Každý uživatel po doručení objednávky obdrží od vydavatele doklad, a to v elektronické či tištěné formě, který je nutno uhradit ve lhůtě splatnosti na něm uvedené.

3.4.2. Poslední den prvního měsíce předplaceného období je dílčím dnem uskutečnění zdanitelného plnění.

3.4.3. Dojde-li k zahájení dodávek objednaných periodik, avšak uživatel neuhradí částku předplatného, vzniká tak vydavateli pohledávka za odebraná vydání/produkty za uživatelem. V případě neuhrazení předplatného po lhůtě splatnosti mohou být dodávky objednaného vydání/produktu okamžitě ukončeny.

3.4.4. V případě prodlení se zaplacením předplatného má vydavatel právo požadovat po uživateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % denně z dlužné částky.

3.4.5. Vydavatel provádí správu předplatného, tj. příjímání objednávek, inkaso předplatného na interní účet vydavatele nebo prostřednictvím společnosti SEND Předplatné, spol. s r.o., IČO: 61061409, DIČ: CZ61061409 se sídlem Ve Žlíbku 1800/77, Hala A3, 193 00 Praha 9 Horní Počernice, upomínání pohledávek vydavatele z titulu neuhrazeného předplatného, vystavování faktur a jiných účetních a daňových dokladů včetně reklamací, změn, ukončení předplatného apod. ve smyslu těchto VOP.

3.5. Doručení plnění

3.5.1. V případě tištěných periodik je uživatel povinen zajistit volný přístup ke své poštovní schránce (schránka nesmí být v uzamčených prostorech nebo v prostorech s volně pobíhajícími psy). Schránka musí být řádně označena jménem (obchodní firmou či názvem subjektu) uživatele nebo, není-li odběratel totožný s osobou uživatele, jménem (obchodní firmou či názvem subjektu) odběratele a musí umožňovat volné vložení objednaných tištěných titulů. Schránka musí svými rozměry, umístěním nebo konstrukcí umožňovat vložení doručovaných periodik tak, aby nedošlo k jejich mechanickému poškození nebo poškození vlivem počasí a aby byly chráněny před jejich vytažením nepovolanou osobou vkládacím otvorem. V opačném případě nese uživatel výlučnou odpovědnost za případné nedoručení, poškození nebo odcizení doručovaných periodik.

3.5.2. Pokud se odeslané plnění vrátí z adresy uživatele zpět vydavateli jako nedoručené (z důvodu nevyzvednutí zásilky, odmítnutí převzetí zásilky, odstěhování nebo přesídlení, v místě neznámého adresáta apod.), plnění není odesíláno znovu, ale uživatel si ho může vyzvednout v sídle vydavatele nebo na jiném místě, které určí vydavatel. Na písemnou žádost uživatele může být plnění odesláno znovu na náklady uživatele.

3.5.3. Dodávky předplacených periodik s místem dodání ležícím mimo území České republiky se neřídí těmito ustanoveními.

3.5.4. V případě zpoždění či ztráty zásilky se z důvodů na straně pošty nebo kurýrní služby bere uživatel na vědomí, že doručení plnění může být opožděno do vyřízení reklamace.

3.5.5. V případě elektronických periodik se plnění doručuje prostřednictvím sítě Internet, a to dle technické specifikace pro příslušný produkt (elektronickou zprávou, vzdálených přístupem apod.).

3.6. Reklamace u předplatného

3.6.1. Uživatel má právo uplatnit reklamaci u vydavatele z těchto důvodů:

 • Nedodání objednaného vydání/produktu, popř. nedodání správného počtu kusů objednaného vydání či jiného produktu.
 • Dodání neúplného nebo poškozeného vydání.
 • Dodání nekvalitně vytištěného výtisku.
 • Nevložení příloh do výtisku

3.6.2. Reklamace a jiné připomínky k doručování je možno uplatnit na lince vydavatele +420 226 257 720 v době od 9.00 do 17.00 hod. v pracovní dny, na e-mail marketing@cot.cz nebo na adrese vydavatele.

3.6.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději druhý pracovní den po dodání vydání dalšího čísla téhož časopisu.

3.6.4. V případě oprávněné reklamace, kdy uživateli nebylo doručeno náhradní vydání, vrátí vydavatel uživateli poměrnou část ceny za předplatné.

3.6.5. Zákonná práva spotřebitelů nejsou ustanovením tohoto článku dotčena. Rozsah, podmínky a způsob uplatnění odpovědnosti za vady periodického tisku a uplatnění rozporu s kupní smlouvou se pro spotřebitele řídí ustanovením § 2161 a násl. zák. č. 89/2012Sb., občanského zákoníku, tak jak je uvedeno v čl. 6 těchto VOP.

3.7. Ukončení předplatného

3.7.1. Předplatné může být zrušeno dohodou smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy ze strany vydavatele též v případě, kdy uživatel porušil smlouvu podstatným způsobem. Za porušení smlouvy podstatným způsobem se rozumí zejména nezaplacení předplatného do deseti dní ode dne splatnosti dokladu.

3.7.2. Uživatel je oprávněn smlouvu o předplatném kdykoli písemně vypovědět a výpověď doručit poštou na adresu sídla vydavatele; e-mailem na marketing@cot.cz, nebo faxem na číslo +420 267 092 231. To však neplatí pro smlouvu o předplatném uzavřenou na dobu určitou a pro smlouvu o předplatném uzavřenou v rámci marketingové akce. Smluvní vztah sjednaný na dobu neurčitou skončí uplynutím výpovědní lhůty tří měsíců počínající prvním dnem kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, v němž došlo k doručení výpovědi vydavateli, nebo pozdějším dnem určeným uživatel ve výpovědi (rozhodný je obsah výpovědi, nikoli její označení). Stejná pravidla platí i pro částečnou výpověď předplatného (tj. snížení počtu kusů či rušení jen některého z periodik).

IV. Zvláštní ustanovení pro produkty a služby internetového portálu iCOT.cz

4.1. Není-li dále uvedeno jinak nebo nevyplývá-li z právního předpisu jinak, aplikují se na služby iCOT ostatní ustanovení VOP.

4.2. Vznik smlouvy

4.2.1. Digitální předplatné je zajišťováno formou zpřístupnění elektronického obsahu na iCOT.

4.2.2. Zpřístupnění digitálního předplatného je zajištěno prostřednictvím uživatelského jména (loginu) a hesla.

4.2.3. Registrace uživateli vzniká automaticky uhrazením předplatného tištěného časopisu COT business, kdy na e-mailovou adresu uvedenou u tištěného předplatného bude zaslán odkaz pro aktivaci elektronického obsahu.

4.2.4. Uživatel je oprávněn provést samostatnou registraci prostřednictvím iCOT, která je současně návrhem na uzavření smlouvy. Samotná smlouva mezi uživatelem a vydavatelem vzniká potvrzením registrace vydavatelem. Na základě této registrace uživatele a jejího potvrzení vzniká uživateli oprávnění k využívání obsahu a služeb iCOT.

4.2.5. Odesláním provedené registrace na iCOT uživatel stvrzuje, že se řádně seznámil s těmito VOP, a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí a současně prohlašuje, že mu tyto VOP nepůsobí žádnou újmu a veškerá jejich ustanovení považuje za zcela srozumitelná a je srozuměn s tím, že se těmito VOP je povinen závazně řídit při vstupu či využívání iCOT.

4.2.6. Registrace uživatele by měla obsahovat údaje uvedené v registračním formuláři v rozsahu obdobném odst. 3.1.3. VOP a e-mailovou adresu uživatele a heslo. Při absenci výše uvedených údajů nebo v případě nesrozumitelných či chybných údajů nemusí být registrace přijata.

4.2.7. Uživatel je srozuměn s tím, že registrace je vydavatelem přijata teprve tehdy, je-li vydavatelem písemně potvrzena.

4.2.8. Změna registrace či již uzavřené smlouvy provedená uživatelem je učiněna platně pouze tehdy, je-li učiněna elektronicky v uživatelském profilu. Pro změnu smlouvy platí přiměřeně ustanovení odst. 3.3. VOP. 

4.3. Práva a povinnosti uživatele

4.3.1. Uživatel je odpovídá za ochranu svého přístupového hesla k iCOT. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že během krátké doby může být přístup k iCOT omezen nebo přerušen z důvodu údržby či nenadálých oprav.

4.3.2. Uživatel je povinen chránit svůj zákaznický účet před zneužitím třetí osobou. Uživatel provedením registrace a zřízením účtu a s ním spojenou akceptací těchto VOP souhlasí s převzetím veškeré odpovědnosti za činnosti a skutečnosti, které nastanou v souvislosti s používáním jeho uživatelského účtu, včetně výběru a používání veškerého obsahu a služeb.

4.3.3. Uživatel je srozuměn s tím, že vydavatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit nebo zrušit jakoukoliv funkci nebo vzhled iCOT a současně je vydavatel oprávněn zrušit jakoukoliv informaci, kategorii informací, může změnit nebo zrušit jakoukoliv platební metodu a může změnit rychlost poskytování služby nebo frekvenci informací poskytovaných uživateli. Uživatel je dále srozuměn s tím, že vydavatel si vyhrazuje právo odmítnout poskytování služeb, zrušit či zablokovat uživatelské účty nebo zrušit objednávky předplatného podle své vlastní úvahy, pokud dojde ze strany uživatele k jakékoli činnosti porušující tyto VOP nebo platnou legislativu.

4.3.4. Uživatel souhlasí s tím, že používání iCOT je na jeho vlastní odpovědnost. Vydavatel nezaručuje, že bude používání webu vždy možné a bude zcela bez chyb; ani neposkytuje záruku na výsledky, které mohou vyvstat z používání této služby, nebo přesnost, spolehlivost nebo obsah informací, služeb či produktů poskytovaných prostřednictvím iCOT. Pokud uživatel způsobí technickou poruchu stránek nebo systémů, které přenášejí stránky k tomuto uživateli i jiným osobám, odpovídá za veškeré závazky, náhrady a výdaje vzniklé v důsledku takové poruchy. Uživatel je dále povinen zdržet se narušování provozu iCOT a služeb jím poskytovaných a to jakýmkoli způsobem, zejména pak pokoušet se o obcházení, narušení nebo prolomení bezpečnostních prvků iCOT a zásahu do služeb a obsahu iCOT jiným způsobem, než který umožňuje vydavatel v rámci standardně nabízených služeb a obsahu iCOT.

4.3.5. Uživatel je srozuměn se skutečností, že veškeré diskuze, komentáře, hodnocení nebo v jiných komunikačních kanálech, včetně stránek www.facebook.com, jsou veřejné, nikoliv soukromé, a mohou být tedy přečteny i bez vědomí uživatele. Vydavatel nekontroluje ani neschvaluje zprávy nebo informace v těchto komunikačních kanálech, a proto nenese za tento obsah žádnou odpovědnost. Publikováním komentářů, zpráv, nebo jiných informací uživatel poskytuje právo vydavateli používat tyto informace, komentáře a zprávy k reklamním účelům a k propagaci.

4.3.6. Uživatel vůči vydavateli současně závazně prohlašuje, že je plně způsobilý k právním úkonům, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem, veškeré údaje, které poskytuje vydavateli, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné, se před zahájením užívání iCOT důkladně seznámil s těmito VOP, že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi, nepůsobí jí žádnou újmu a považuje je za zcela srozumitelné, bude používat iCOT, nakupovat na něm a vkládat příspěvky do diskuze prostřednictvím ne více než jednoho uživatelského účtu. V případě oprávněného podezření, že uživatel vytvořil a užívá více uživatelských účtů, má vydavatel právo tyto účty zablokovat a smazat.

4.3.7. Uživatel je dále povinen při užívání iCOT dodržovat veškerá ustanovení platné legislativy a je povinen respektovat práva vydavatele i třetích osob, zejména při nakládání s autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví. Uživatel je srozuměn s tím, že nesmí užívat iCOT v rozporu s těmito VOP, komerčně užívat kterékoli části iCOT způsobem způsobilým poškodit vydavatele, získávat přihlašovací jména nebo hesla dalších třetích osob, zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást iCOT nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data iCOT nebo používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz iCOT, a to vše také využívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních uživatelů nebo vydavatele.

4.3.8. Uživatel se dále zavazuje, že nebude používat iCOT, pokud by jeho použitím došlo k porušení právních předpisů.

4.3.9. Uživatel se dále zavazuje, že v případě, že toto není výslovně povoleno autorským zákonem, nebude modifikovat, publikovat, přenášet, zobrazovat, prodávat nebo se účastnit přenášení či prodeje a dále nebude žádným způsobem obchodně využívat nebo dále poskytovat obsah iCOT třetí osobě. Uživatel je akceptací těchto VOP srozuměn s tím, že založením uživatelského účtu a uzavřením smlouvy o poskytování služeb iCOT má nevýhradní licenci k osobnímu užití předmětů duševního vlastnictví vydavatele či licencím poskytnutým vydavateli.

4.3.10. Uživatel je dále akceptací těchto VOP srozuměn s tím, že veškerý obsah jednotlivých periodik a dalších publikací na iCOT je vlastnickým právem vydavatele. Uživatel tedy akceptací těchto VOP souhlasí s tím, že nezískává žádná vlastnická práva k obsahu prostřednictvím jejich zakoupení skrze svůj uživatelský účet, a tedy není oprávněn s tímto obsahem žádným způsobem nakládat či ho měnit nebo dále zveřejňovat, vyjma povolení ze strany vydavatele.

4.3.11. Uživatel se zavazuje akceptací těchto VOP, že bude svůj uživatelský účet a služby vydavatele využívat pouze v souladu s platnou legislativou daného státu, těmito VOP a dále licenčními ujednáními. V případě, že dojde k porušení, souhlasí s převzetím plné odpovědnosti za veškeré skutečnosti a škody vzniklé v souvislosti s tímto porušením.

4.4. V případě, že uživatel využívá služby z jiného místa, je plně odpovědný za respektování a dodržování veškeré mezinárodní legislativy i legislativy platné v místě užívání. Uživatel se tedy zavazuje akceptací těchto VOP, že nebude služby vydavatele využívat způsobem, jež by byl v rozporu s legislativou (tedy platnými zákony, mezinárodními smlouvami, nařízeními, omezeními) a dále v rozporu s těmito VOP. V případě, že dojde k porušení výše uvedeného, souhlasí s převzetím plné odpovědnosti za veškeré skutečnosti a škody vzniklé v souvislosti s tímto porušením.

4.5. Uživatel je srozuměn s tím, že nese odpovědnost za veškerou škodu vzniklou neoprávněným zásahem třetí osoby do jeho uživatelského profilu.

4.6. V případě, že má uživatel zájem využít k zaplacení ceny zboží na iCOT platební systém GoPay provozovaný společností GOPAY s.r.o., IČ 26046768, se sídlem České Budějovice, Planá 67, PSČ 370 01, je před jeho použitím povinna seznámit se s „Smluvními podmínkami“. Smluvní podmínky k užívání platebního systému GoPay jsou k dispozici na internetové adrese http://www.gopay.com/cs/bezpecnost/smluvni-podminky.

4.7. Práva a povinnosti vydavatele

4.7.1. Vydavatel se zavazuje zřídit přístup na iCOT aktivací produktu k přidělenému uživatelskému jménu a heslu uživatele v souladu s přijatou objednávkou uživatele.

4.7.2. Vydavatel je oprávněn sledovat a zaznamenávat IP adresu uživatele iCOT, a to při každém úkonu uživatele.

4.7.3. Je zakázáno na iCOT nebo jeho prostřednictvím bez souhlasu vydavatele zveřejňovat reklamu či propagovat zboží nebo služby uživatele nebo jiné osoby, a to ani na nekomerční bázi. Je zakázáno na iCOT nebo jeho prostřednictvím rozesílat či zveřejňovat nevyžádaná obchodní sdělení. Vydavatel je v této souvislosti oprávněn odstranit jakýkoliv vydavatelem neautorizovaný obsah. 

4.7.4. Vydavatel nezaručuje nepřerušený přístup na iCOT, ani nezávadnost a bezpečnost iCOT, současně neodpovídá za škodu způsobenou uživateli při realizaci přístupu a užívání iCOT, a to včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na iCOT, jakož i škody způsobené přerušením provozu, poruchou iCOT, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenosům a datům uživatele. Vydavatel si rovněž vyhrazuje právo měnit bez předchozího upozornění data na iCOT zveřejněná.

4.7.5. Vydavatel neručí za kvalitu přístupových tras k iCOT.

4.7.6. Vydavatel si vyhrazuje právo okamžitě a bez jakýchkoliv dalších nároků deaktivovat uživatelské jméno a heslo uživatele, který porušil povinnosti obsažené v odst. 4.3. VOP.

V. Cena poskytovaných služeb

5.1. Cena jednotlivých periodik i předplatného je určována vydavatelem a je uvedena ke dni nákupu obsahu či předplatného na iCOT u předmětného obsahu nebo předplatného.

5.2. Na případné změny cen bude uživatel vydavatelem včas upozorněn na iCOT. Akceptací těchto VOP uživatel souhlasí s tím, že v případě, že uhradí vydavateli zálohu na úhradu v budoucnu čerpaných služeb nebo obsahu poskytovaných vydavatelem na iCOT, je tato záloha určena pouze k úhradě čerpání poskytovaného obsahu a služeb na iCOT a nelze ji tedy požadovat zpět.

5.3. Uživatel dále akceptací těchto VOP souhlasí s tím, že v případě, že se nepřihlásí na svůj uživatelský účet na iCOT po dobu delší než jeden rok, může být jeho účet automaticky zrušen a veškeré uživatelem uhrazené zálohy propadnou.

5.4. Platební podmínky služeb poskytovaný prostřednictvím iCOT

5.4.1. Zakoupením obsahu nebo služeb poskytovaných vydavatelem na iCOT nebo prostřednictvím i COT uživatel závazně souhlasí s uhrazením ceny za tento obsah nebo služby poskytované iCOT. Způsob úhrady si uživatel zvolí při dokončení procesu zakoupení obsahu nebo služeb poskytovaných iCOT.

5.4.2. Uživatel může uhradit na uživatelský kreditní účet zálohu na úhradu služeb a obsahu poskytovaných vydavatelem na iCOT a z tohoto kreditního účtu může následně čerpat prostředky na úhradu služeb nebo obsahu poskytovaných vydavatelem na iCOT.

5.4.3. Úhradu je možné provést těmito způsoby:

 • platba kartou online,
 • platba bankovním převodem,
 • platba sms platbou.

5.4.4. Vydavatel si vyhrazuje právo rozšířit způsoby úhrady o další možnosti, o čemž bude včas informovat uživatele na iCOT.

5.5. Platby za odebraný obsah a služby na iCOT poskytované vydavatelem jsou realizovány společností GOPAY s.r.o., IČ 26046768, se sídlem České Budějovice, Planá 67, PSČ 370 01. V případě, že dojde ke změně společnosti zajišťující realizaci plateb, bude o tomto uživatel informován prostřednictvím iCOT.

5.6. Pokud je kupní cena hrazena bezhotovostním převodem na účet vydavatele, je za provedenou považována teprve úhrada, která je připsána na bankovní účet vydavatele.

5.7. Minimální částka, kterou může uživatel uhradit při úhradě poskytovaného obsahu nebo služeb na iCOT bude stanovena vydavatelem přímo při prováděné platbě na základě zvoleného způsobu úhrady.

VI. Odstoupení od smlouvy

6.1. Spotřebitel nemůže v případě smlouvy o předplatném tištěných periodik dle čl. 3 těchto VOP odstoupit od smlouvy podle § 1829 a § 1837 písm i) OZ.

6.2. Spotřebitel nemůže v případě smlouvy o užívání produktů a služeb iCOT odstoupit od smlouvy podle § 1829 a § 1837 písm l) OZ pokud je obsah zpřístupněn s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

6.3. Spotřebitel má podle § 1829 a násl. občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy o užívání produktů a služeb iCOT uzavřené dle čl. 4 těchto VOP, a to ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy a pouze v případě, že nebylo započato s plněním ze strany vydavatele.

6.4. Pokud uživatel požaduje zahájit odběr elektronických periodik již ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy, bere na vědomí, že provedením objednávky vyjadřuje svůj výslovný souhlas s tím, aby dodávka digitálního předplatného byla zahájena před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy podle § 1829 občanského zákoníku, a je si dále vědom toho, že nemá právo v takovém případě od smlouvy o dodání digitálního předplatného odstoupit.

VII. Reklamace vad plnění

7.1. Doba k uplatnění práv z vadného plnění na dodané produkty či služby začíná běžet převzetím produktu uživatelem / zahájením poskytování služby vydavatelem. Je-li uživatel spotřebitelem (viz odst. 1.3. těchto VOP) činí tato doba 24 měsíců; v ostatních případech činí záruční doba 12 měsíců.

7.2. Jako potvrzení o právech z vadného plnění obvykle slouží daňový doklad či potvrzená objednávka.

VIII. Ochrana osobních údajů

8.1. V souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, uživatel souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů vydavatelem, jakožto správcem a případně i dalšími osobami jako zpracovateli, na základě smlouvy se správcem, za účelem zařazení do databáze správce a dalšího marketingového zpracování, tj. nabízení výrobků a služeb vydavatele a případně třetích osob (partnerů vydavatele) a za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v platném znění, a to po dobu deseti let od udělení souhlasu. Uživatel bere na vědomí, že má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle § 11 a § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

8.2. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje uživatel dobrovolně a může jej kdykoliv bezplatně na adrese vydavatele nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese marketing@cot.cz správce odvolat.

8.3. Bez ohledu na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je vydavatel oprávněn nakládat s osobními údaji uživatele v režimu stanoveném platnou právní úpravou pro účely plnění smlouvy. 

8.4. Uživatel bere na vědomí, že vydavatel je oprávněn k vymáhání svých pohledávek vůči uživateli využít třetí osobu a souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů této třetí osobě.

8.5. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškeré zprávy (vč. telefonních hovorů) a s nimi spojené údaje, které si vyměňuje s vydavatelem prostřednictvím veřejně dostupné služby elektronických komunikací, mohou být vydavatelem monitorovány, a to výhradně za účelem záznamu transakcí, vnitřní kontroly poskytovaných služeb (zvyšování jejich kvality), a dále též ochrany práv vydavatele. Monitorováním se rozumí zejména záznam.

8.6. Ustanovení tohoto článku není dotčeno zánikem smlouvy o předplatném.

IX. Závěrečná ustanovení

9.1. Pro použití elektronických prostředků uvádí vydavatel následující údaje dle ust. § 1826 OZ:

9.1.1. uzavřená smlouva je uložena u vydavatele a je kdykoliv zpřístupněna uživateli dle odst. 2.4. VOP,

9.1.2. smlouva je uzavřena výlučně v českém jazyce,

9.1.3. technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou popsány ve VOP a na portálu iCOT,

9.1.4. zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky lze provést i po zadání objednávky, pokud se jedná o zjevné chyby v psaní a počtech vydavatele je vázán při poskytování služeb právními předpisy, přičemž na činnost podnikatele se nevztahují zvláštní kodexy chování dle ust. § 1826 OZ

9.2. Vydavatel si vyhrazuje právo na změnu obsahu VOP. Aktualizované znění VOP bude vždy uveřejněno na www.iCOT.cz nebo na www.cotmedia.cz a informace o aktualizovaném znění společně s aktualizovaným zněním VOP bude zaslána uživateli na jím sdělenou e-mailovou adresu, popř. uvedena na potvrzení objednávky předplatného, které vydavatel zašle uživateli. Uživatel má právo odmítnout změny VOP a smlouvu uzavřenou s vydavatelem vypovědět, a to ve lhůtě 15 pracovních dnů ode dne, kdy byla uživateli změna VOP oznámena. V případě rozporu ve znění VOP se za platné a zavazující považují VOP uveřejněné na www.iCOT.cz.

9.3. Zvláštní ujednání mezi vydavatelem a uživatelem odchylující se od těchto VOP mají přednost.

9.4. Vydavatel ani uživatel si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení uvedených v objednávce či jejím potvrzení, popř. v písemné smlouvě byla jakákoli práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění jejich smluvního vztahu, ledaže je písemně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

 

Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1. 3. 2015.